اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۶

صفحه دانلود مطالب جلسه سوم دوره طراحی برنامه بازاریابی

محتوای تصویری   محتوای متنی   محتوای صوتی                              
اسفند ۱۸, ۱۳۹۵

   صفحه دانلود مطالب من، کار، آینده

    محتوای ویدیوی    محتوای صوتی       
اسفند ۱۳, ۱۳۹۵

صفحه دانلود مطالب جلسه اول دوره طراحی برنامه بازاریابی

محتوای تصویری           محتوای متنی   محتوای صوتی